REGULAMIN świadczenia usług sklepu internetowego Biura Rachunkowego FINEURO Spółka z o.o

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, dostępny w domenie www.fineuro.com.pl (dalej „Sklep”), prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Właścicielem Sklepu internetowego na stronie internetowej www.fineuro.com.pl jest Biuro Rachunkowe FINEURO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-620, osiedle Bohaterów Września 1 lok. 2 NIP: 6783152113, REGON: 123222478 o kapitale zakładowym 5 000 zł, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000525420 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
 3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności dokonywania zakupów i składania zamówień w Sklepie.
 4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawieranej z Klientem poprzez Sklep lub sprzedaży potwierdzanej poprzez pocztę elektroniczną, na podstawie faktury proforma lub faktury końcowej.
 5. Regulamin obowiązuje dla wszystkich usług opisanych i dostępnych w Sklepie. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Stronyinternetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów/Usług wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 9. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Usługi dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2. Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Biuro Rachunkowe FINEURO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-620, osiedle Bohaterów Września 1 lok. 2 NIP: 6783152113, REGON: 123222478 o kapitale zakładowym 5 000 zł, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000525420 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
 2. Dostawa – oznacza przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży.
 3. Dostawca – oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru.
 4. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 5. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie internetowej www.fineuro.com.pl
 7. Sprzedawca – oznacza określonego w § 1 ust. 2 właściciela Sklepu.
 8. Konto Klienta – obszar udostępniany Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalający na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie sklepu. W szczególności dostępu do historii zamówień Klienta, edycję i zmianę podanych przez Klienta danych osobowych (i/lub) firmowych, dedykowanych ofert, zmiany hasła.
 9. Dane Autoryzacyjne – dane Klienta podane podczas zakładania Konta Klienta w Sklepie celem weryfikacji podczas logowania.
 10. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych Autoryzacyjnych, pozwalająca na weryfikację użytkownika oraz usług mu przypisanych.
 11. Strona internetowa Serwis internetowy Sklepu – strona internetowa o adresie: www.fineuro.com.pl, na której prowadzony jest Sklep.
 12. System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Towar/Usługa – oznacza produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie.
 14. Program – komputerowa aplikacja użytkowa.
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta.
 16. Użytkownik – Klient, a także osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie internetowej.
 17. Zamówienie – oznacza przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 18. Pliki Cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Sklepu.
 19. PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo – graficznych. Odczyt formatu PDF wymaga zainstalowania oprogramowania przeznaczonego do jego odczytu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows, o minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa
   • Chrome w wersji 15 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 16 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej,
   • Opera w wersji 12 lub wyższej,
   • Edge 20 lub wyższej, z włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka) dla wszystkich domen internetowych*.
   • *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.
 1. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych w Sklepie poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego na protokole SSL.
 2. Sprzedawca zapewnia wiarygodność Sklepu stosując aktualny Certyfikat SSL – GlobalSign AlphaSSL

§ 4. Konto Klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: adres e-mail oraz hasło stanowiące Dane Autoryzacyjne do weryfikacji Klienta na stronie internetowej Serwisu Internetowego Sklepu. Klient uzupełnia pozostałe dane osobowe przy pierwszym złożeniu zamówienia. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Klienta Sklepu.
 4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia.
 5. Założenie Konta Klienta potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 7. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi w Sklepie (bez informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży, chyba że wyraził na to zgodę).
 8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Danych Autoryzacyjnych.
 9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@fineuro.com.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 11. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie.

§5. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy usługi. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i/ lub adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Wszystkie zamówienia uważa się za złożone – a umowę sprzedaży zawartą – po dokonaniu pełnej przedpłaty poprzez dostępne kanały płatności na rachunek bankowy wskazany na stronach Sklepu lub na wystawionej przez Sklep proformie.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze/usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego usługi.
 7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikających z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnieniaświadczenia wolnego od wad – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 9. Po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej i określeniu formy płatności Klient wysyła Zamówienie do Sklepu.
 10. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Usługa jest obecnie niedostępna, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności Usługi będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.
 11. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w § 8 Regulaminu, Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu realizacji złożonego Zamówienia.
 12. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Usług, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.
 13. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.
 14. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
 15. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 16. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 17. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§6. Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a. przedpłata elektroniczna wówczas zapłata następuje przelewem elektronicznym podczas dokonywania zamówienia usługi, b. przedpłata przelewem – wówczas Sklep rozpoczyna wykonanie usługi lub wysyłkę towaru na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru lub wyniku usługi jest pełna zapłata za towar/usługę i przesyłkę.
 4. Sklep wystawia elektroniczną fakturę V A T w ustawowych terminach, po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu lub wykonaniu usługi(wydania towaru). Faktura wystawiana jest tylko i wyłącznie na dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia.
 5. Wystawienie i przesłanie faktury papierowej jest usługą odpłatną.
 6. W przypadku podania błędnych danych Klienta, Klient ma obowiązek wystawićnotę korygująca i przesłać ją do akceptacji i podpisu na adres pocztowy Sklepu.

§7. Rozpoczęcie usługi, proces realizacji, wyłączenia odpowiedzialności oraz wysyłka

 1. Klient ma obowiązek przesłać na wskazany w Sklepie adres poczty elektronicznej kompletny zbiór materiałów (pliki) w określonym formacie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (dokonania płatności). Sprzedawca oświadcza, że rozpocznie wykonywanie usługi niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta kompletnych materiałów, przed upływem 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta, a Klient w pełni akceptuje to oświadczenie.
 2. Brak przesłania kompletnych materiałów w terminie 10 dni roboczych lub przesłanie po tym terminie skutkuje rozwiązaniem umowy przez Klienta. W takim przypadku Sklep zwraca otrzymana należność, potrącając 10% wartości towaru lub usługi (licząc od kwoty brutto) w ramach kary umownej (nie mniej jednak niż 10,00 zł).
 3. Klient ma obowiązek udzielać odpowiedzi lub przekazać niezbędne materiały w ramach świadczonej usługi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zapytania ze Sklepu. Brak udzielenia odpowiedzi lub jej udzielenie z przekroczeniem terminu 3 dni roboczych może skutkować rozwiązaniem umowy przez Klienta. W takim przypadku Sklep zwraca otrzymaną należność, potrącając 50% wartości usługi (licząc od kwoty brutto) w ramach kary umownej.
 4. W przypadku szybkiego upływu terminów ustawowych, Strony umowy oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby przekazać niezbędne informacje i materiały w terminie, pozwalającym na wykonanie usługi przed upływem terminu ustawowego.
 5. Sklep zadaje pytania i przyjmuje odpowiedzi tylko drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail w zamówieniu.
 6. Sklep, jego pracownicy oraz osoby współpracujące, w zakresie usług związanych z procedurą zwrotu podatku, nie mają wpływu i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania, zaniechania lub decyzje wydawane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Czas trwania usługi lub moment/czynność jej zakończenia jest każdorazowo podany w Karcie Usługi, która stanowi integralna część niniejszego Regulaminu oraz zakupionej przez Klienta Usługi.
 7. Klient odpowiada całkowicie za wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Brak skrzynki, jej przepełnienie lub odrzucenie wysyłki przesłanej przez Sklep obciąża Klienta. Klient może zmienić podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej do kontaktu – podając nowy adres poczty elektronicznej tylko za pomocą podanego wcześniej adresu poczty lub faksem – podpisanym przez osobę upoważnioną – przesłanym do Sklepu na numer: (+48 12) 641 47 87.
 8. We wszelkiej korespondencji Klient ma obowiązek powołać się na numer zamówienia
 9. Zakupioną usługę Sklep wysyła do Klienta tylko elektronicznie, na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 10. Sklep zwraca do Klienta, po wykonaniu usługi, tylko i wyłącznie materiały źródłowe otrzymane w oryginale. Zwrot materiałów odbywa się na koszt Klienta.
 11. Nieodebrane przez Klienta materiały w oryginałach zostają zarchiwizowane i przechowywane przez Sklep przez okres 3 lat kalendarzowych, poczynając od miesiąca zakończenia usługi.

§ 8. Dostawa

 1. Zamówiony Towar/Usługa jest dostarczana do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji „Dane do wysyłki”.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 3. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej.
 4. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru/Usługi. Odbiór osobisty zamówionego towaru/usługi jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, w dni robocze (powszednie) w godz. 9.00 – 15.00.
 6. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji „Dane do wysyłki”, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki. Zdania poprzedzające, z wyjątkiem pierwszego w niniejszym ustępie.

§ 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez klienta będącego Konsumentem

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
 2. W przypadku zakupu Usług Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Klient będący Konsumentem, rozpoczynając korzystanie z Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Po wystąpieniu tych zdarzeń Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca: „Adresat: Biuro Rachunkowe FINEURO sp. z o.o., osiedle Bohaterów Września 1 lok. 2, faks: 12/641 47 87, e-mail: sklep@fineuro.com.pl, telefon: 12/ 641 47 87. Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży o świadczenie następującej usługi(***), Data FAKTURY, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.”. Konsument może również posłużyć się wzorem zamieszczonym tutaj albo określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub faksem na numer: 12 641 47 87, lub e-mail: sklep@fineuro.com.pl przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 8. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.

§ 10. Reklamacje Towarów i usług elektronicznych

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanegoTowaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Reklamacje należy kierować:
  • przez Internet za pomocą formularza reklamacyjnego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@fineuro.com.pl
  • telefonicznie pod numerem 12/641 47 87 (od poniedziałku do piątku wgodzinach 9:00 – 15:00),
  • faksem na numer: 12 641 47 87,
  • pisemnie na adres usługodawcy: Biuro Rachunkowe FINEURO Sp. z o.o.,osiedle Bohaterów Września 1 lok. 2, 31-620 Kraków
 4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta ztytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar,kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzeniareklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie doreklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary i nie świadczy usług posprzedażnych.

§ 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Strony internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przezKlienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
  • szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami nieumyślnie.

§ 12. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 13. Polityka prywatności / dane osobowe

 1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Sklep oświadcza, że:
  • administratorem danych jest Biuro Rachunkowe FINEURO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.,
  • dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia,
  • dane nie będą udostępniane osobom trzecim,
  • Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany,
  • podanie danych jest dobrowolne.
 5. Złożenie Zamówienia na Stronie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych.
 6. Informacje handlowe mogą być wysyłane tylko tym Klientom, którzy wyrażą na to osobną zgodę. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być przez Klienta w każdym czasie odwołana, co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 14. Pliki Cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies. Pliki Cookies zamieszczane są także przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sprzedawcy do preferencjiUżytkownika,
  • tworzenia statystyk wykorzystywania serwisów,
  • dostarczania odpowiednich treści reklamowych.
 3. Serwis internetowy Sklepu zamieszcza na urządzeniu Użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu internetowego Sklepu, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez ten serwis zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.). Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości serwisu internetowego Sklepu lub na stronie internetowej producenta przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie z serwisu internetowego Sklepu.

§ 15. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Klient wskazuje adres e-mail.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej strony.
 4. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 827 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
 2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposóbprzewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2016 roku.